Tyrihans har fått utmerkelsen helsefremmende barnehage!

Etter mange år med målrettet arbeid og fokus på å være en trygg, god og utviklende barnehage for Tyrihans-barna, har Tyrihans barnehage på Opstad nå blitt godkjent som en "Helsefremmende barnehage" av Østfoldhelsa. En helsefremmed barnehage bidrar til å styrke barnas fysiske og psykiske helse, og har dette godt forankret i planer og i praksis.

Kvalifisering som helsefremmende barnehage innebærer at barnehagen gjennom en aktiv prosess i miljøet dokumenterer med en søknad at de oppfyller minst 80 % av følgende kriterier: 

1.    Barnehagen legger til rette for at alle barn kan være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag. 

2.    Barnehagen legger til rette for god balanse mellom aktivitet og hvile for hvert enkelt barn. 

3.    Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen oppfylles. 

4.    Barnehagen har rutiner for god hygiene. 

5.    Barnehagen arbeider systematisk for å forebygge skader og ulykker. 

6.    Barnehagen har rutiner for samarbeid med foresatte og legger til rette for foresattes medvirkning i hverdagen. 

7.    Barnehagen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med andre fagfelt og tjenester for barn.

8.    Helsefremmende arbeid er forankret i barne-hagens styringsdokumenter, kvalitets-styringssystem og arbeidsmåter.

9.    Barnehagen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø som legger til rette for medvirkning og utvikling av sosial kompetanse, der det enkelte barn opplever trygghet, tilhørighet og mestring.