Et godt psykososialt barnehagemiljø

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold” I Rammeplan for barnehagen står det at: «Barnehagen skal bidra til at alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. " Alle som jobber i barnehagen, skal bidra til å sikre at barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Visjonen vår og verdiene vi har basert barnehagelivet i Tyrihans på, er rettesnor for å etablere et godt psykososialt miljø.

Personalet jobber jevnlig med å omsette disse ordene til praksis:

  •     Tilby det trygge fanget            
  •     Gi anerkjennende blikket
  •     Støtte til å mestre og til å finne fotfeste til å være seg selv i gruppa

 «Være kjekk og grei» er et begrep som vi introduserer, og minner barna på ved behov i det daglige.

 Et godt psykososialt miljø forutsetter også et godt samarbeid med alle foreldre:

  •        Foreldremøte for alle nye foreldre på vårparten før oppstart
  •        Oppstartsamtale med alle nye foreldre på avdelingen
  •        Minimum 1 gang pr. år har pedagogisk leder/ ped 2 foreldresamtaler med alle foreldre.
  •        1-2 ganger pr. år arrangeres det foreldremøte

 

Det er allikevel DAGLIGE KONTAKTEN og jevnlig dialog som er det viktigste!

Skulle det oppstå bekymring vedrørende et barns utvikling, atferd eller trivsel er samarbeid en del av løsningen. 

 

Barnehagen har aktivitetsplikt og en tiltaksplan vil iverksettes.