Språkmagi

"Språk er grunnleggende for det å være menneske, og et godt fungerende språk er en nøkkelfaktor for å lykkes i livet!" God språklig kompetanse er en forutsetning for optimal utvikling og danning, og i Tyrihans barnehage har vi stort fokus på språkarbeid i alle daglige situasjoner. Bevissthet i bruk av ord og begrep er integrert i alt vi gjør i løpet av barnehagedagen. Det er et mål at alle barn skal ha et aldersadekvat språk før skolestart!

RAMMEPLANEN SIER:                                                                            

 «Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.” 

En god språkutvikling er viktig for barn både kort og lang sikt. 

Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn; hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre.                                                                            

 Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap.

På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne være en deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn. 

En av de viktigste oppgavene i barnehagen er å bidra til og å tilrettelegge for en god språkutvikling hos alle barn - å skape språkmagi! 

Dette gjør vi blant annet gjennom høy bevissthet ved bruk av ord og begrep i alle dagligdagse situasjoner, ved å dele i smågrupper og etablere mange og varierte leke- og læringsmuligheter gjennom barnehagedagen.

Vi benytter oss mye av språkstimulerende materiell som bøker, spill, iPad, eventyrkofferter, tegn og bokstaver.

Og vi kommer til å benytte «Begrepsmodellen» som et verktøy til å utvide barnas begrepsforståelse.

DET ER ET MÅL AT ALLE BARN SKAL HA ET ALDERSADEKVAT SPRÅK FØR DE BEGYNNER PÅ SKOLEN.